Výzkumný Ústav Železniční, a.s. dosáhl v roce 2021 excelentní výsledky hospodaření

Společnost Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) dnes na webových stránkách www.cdvuz.cz zveřejnila své auditované hospodářské výsledky za rok 2021. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb dosáhly rekordní výše 692,3 mil. Kč oproti 561,1 mil. Kč v roce 2020. Meziročně se jednalo o nárůst o 23 procent. Zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace (EBITDA) dosáhl za rok 2021 hodnoty 406,6 mil. Kč (311,9 mil. Kč. v roce 2020) a zisk před zdaněním (EBT) hodnoty 346,4 mil. Kč (258,8 mil. Kč v roce 2020). Absolutní výši výnosů a následně hospodářského výsledku příznivě ovlivnila zvýšená poptávka po všech poskytovaných produktech společnosti v důsledku zpoždění projektů způsobených pandemií a opatřeními vůči covid-19.

Na mimořádné hospodářské výsledky měla vliv především změna obchodní politiky společnosti v roce 2019 se zaměřením na produkty s vysokou přidanou hodnotou, mimořádná flexibilita v poskytování služeb VUZ, zvýšená produktivita práce, zracionalizovaný průběh plánovaných oprav na ZCV a v neposlední míře i soubor přijatých úsporných opatření kvůli pandemii covid-19. I v roce 2021 VUZ hospodařil bez dluhu a udržel si své finanční zdraví, což mu umožňuje investovat do dalšího rozvoje a růstu a zároveň vytvářet protiváhu k existujícím provozním rizikům.

Udržení vysoké hospodářské prosperity, finanční stability a stávajícího prestižního postavení ve všech oblastech činnosti firmy budou prioritním a velmi náročným úkolem i pro rok 2022 a rok následující.

Přes všechna úskalí jsme rok 2021 uzavřeli s excelentními výsledky a do roku 2022 vstupujeme s novou vizí stát se evropským centrem excelence v oblasti testování a certifikace železničních vozidel. Naší vizí je být mezinárodní společností s ambicí prosadit se nejenom ve středoevropském regionu a nejenom na železnici. Jsme přesvědčeni, že každá krize je příležitostí a každá příležitost může být současně hrozbou; a také, že problémy existují proto, abychom je překonávali,“ prohlásil Martin Bělčík, předseda představenstva a generální ředitel Výzkumného Ústavu Železničního, a.s. 

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. – evropský lídr v železničním zkušebnictví a certifikaci

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je společností specializovanou na poskytování odborných služeb a komplexních řešení v oblasti posuzování, certifikace a zkušebnictví železničních vozidel, železničních systémů a drážní dopravy.

Našimi zákazníky jsou výrobci kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy a drážní dopravu, vlastníci železniční infrastruktury, provozovatelé dráhy i drážní dopravy, státní orgány a instituce, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

V Praze, 10. 5. 2022

Kontakt: