Na novém portálu EuRIS najdete informace o splavnosti vodních cest celé Evropy

Praha, 11. října 2022 – Jedinečný web www.eurisportal.eu přináší dopravní informace o plavbě na vodních cestách ve 13 státech Evropy. V 11 jazycích, včetně češtiny, jsou nyní k dispozici oficiální informace o splavnosti 17 000 km evropských vnitrozemských vodních cest. Rejdaři i vůdci plavidel již nemusí procházet řadu různých webových stránek, ale mohou vše řešit na jednom místě. Také si prohlédnou aktuální polohu svých plavidel napříč Evropou a využijí řadu dalších služeb. Na zavádění moderních standardizovaných digitálních služeb se aktivně podílela i Česká republika prostřednictvím Ministerstva dopravy, realizační organizace Ředitelství vodních cest ČR a správce Říčních informačních služeb Státní plavební správy.

V rámci projektu RIS COMEX se 13 státům Evropy společně podařilo zavést jednotný dopravní portál, kde bez ohledu na státní hranice najdete veškeré důležité informace pro plavbu po vnitrozemských vodních cestách označované jako Říční informační služby. Jejich standardizace v EU začala již v roce 2005, nicméně teprve projektem RIS COMEX, jehož realizace byla zahájena v roce 2017, se podařilo dosud samostatné národní informační systémy jednotlivých států propojit a veškeré informace zpřístupnit veřejnosti na jediném webovém portálu www.eurisportal.eu. Česká republika poskytuje data o 315 km splavného Labe od státní hranice s Německem po Přelouč a Vltavy od Mělníka po Slapy. „Završení prací na projektu RIS COMEX, zejména na jeho české národní části, znamená zásadní přínos pro propojení českého systému RIS LAVDIS s nově zřízeným celoevropským serverem EU RIS, což významně usnadní řadu administrativně – technologických procesů uživatelů vodních cest.“ řekl Ing. Bc. Evžen Vydra, Ph.D., ředitel Odboru vodní dopravy Ministerstva dopravy.

Při organizaci plavby jsou rozhodující aktuální vodní stavy. Nyní najdete aktuální údaje ze 776 vodočtů, včetně českých řídících vodočtů, na jediné webové stránce. Také je publikována aktuální podjezdná výška pod 89 mosty z celé Evropy, přičemž z českého úseku Labe a Vltavy je to 7 mostů. Každý si může podle vlastních potřeb objednat rozesílání notifikací o vodních stavech, které mohou být rozhodující pro bezpečný provoz, správné naplánování přepravy i pro zabezpečení před povodněmi. Informace o omezeních jsou vydávány pomocí standardizovaných „zpráv vůdcům plavidel“ automaticky překládaných do všech jazyků. U 2868 plavebních komor najdete nejen jejich rozměry, ale také kontakty na obsluhu, provozní dobu, a dokonce i automaticky počítaný průměrný čas proplutí. Pro plavbu jsou jistě vhodné i informace o 3800 terminálech a více než 11000 vývazištích. Veškeré oficiální celoevropské informace jsou přitom nově dostupné i v češtině.

Unikátním nástrojem je plánovač plaveb, který napříč celou Evropou umožní naplánovat průběh plavby včetně průměrné doby plavby, provozních dob a kontaktů plavebních komor
a pohyblivých mostů a zohlednit přitom i aktuální plavební podmínky a omezení.

Pro provozovatele plavidel jsou poprvé na jediném místě z oficiálních zdrojů jednotlivých států k dispozici aktuální polohy plavidel vysílané pomocí technologie AIS, i když jedna loď je na Vltavě a druhá například v Nizozemí. Důsledně jsou dodržovány principy ochrany obchodních dat, takže u plavidel jiných provozovatelů není možná jejich identifikace, jsou zobrazeny pouze jejich základní rozměry. Jako nová digitální služba zákazníkům vodní dopravy se nabízí, aby jim provozovatel plavidla mohl zpřístupnit informaci, kde se právě jejich náklad nachází.

Moderní Říční informační služby nejsou jen o webových stránkách a službách pro provozovatele plavidel a logistiku, ale nedílnou součástí jsou digitální palubní systémy v kormidelnách. Aktuálním trendem je zpřístupnit veškeré potřebné informace na monitoru před očima vůdce plavidla. Tyto systémy na jednom podkladu elektronické plavební mapy Inland ECDIS zobrazují nejen vodní cestu, ale také polohu, jméno a další parametry jiných plavidel pomocí AIS, které mnohdy vůdce plavidla nemůže vidět, protože jsou za obloukem řeky. Tento obraz je možné spojit s radarem, což vůdce plavidla ocení za špatné viditelnosti. Na Labi a Vltavě se obdobně jako na Dunaji pilotně zavedlo rozesílání a zobrazování také dalších důležitých informací, jako jsou omezení v plavební dráze, uzavřené plavební komory, aktuální vodní stavy, podjezdné výšky pod mosty, a dokonce i signalizace na pohyblivých mostech pomocí technologie AIS, jež funguje spolehlivě nezávisle na mobilním pokrytí internetem.

Portál EuRIS nyní navíc přináší ke stažení zdarma elektronické mapy Inland ECDIS celé Evropy.

Celkové náklady projektu 13 států dosáhly 26,5 mil. EUR, z toho v České republice 65 mil. Kč, z nichž 85 % bylo financováno EU Nástrojem propojení Evropy CEF a zbytek Státním fondem dopravní infrastruktury a státním rozpočtem.

Kromě podílu na zavádění společného portálu EuRIS byla v České republice provedena celková modernizace technologií pro zpracovávání elektronických plavebních map, sestavování zpráv vůdcům plavidel i technologie AIS. Také byly instalovány další pobřežní vysílače AIS, připojeny další senzory na vodních cestách a zavedena jednotná vnitřní sběrnice dat poskytovaných i na portál EuRIS, včetně nového hardwarového řešení. Několik služebních plavidel bylo vybaveno novou palubní technologií, dva kyvadlové přívozy na Labi zařízením AIS a zavedeny byly i některé další technologie.