Začíná druhý ročník pražského bienále Ve věci umění,
zaměří se na příběhy zranitelných i traumata minulosti

Na výstavě se představí čtyři desítky umělců a umělkyň z celého světa.
Bienále představí nové pohledy na původ současných krizí a způsoby, jak
konstruujeme kolektivní identitu. Na výstavě je zastoupeno současné
světové umění, které ukazuje, jak můžeme nově číst vlastní historii.
Pozornost kurátorů se při výběru děl soustředila na umělecké projevy
přehlížených tvůrců. Bienále připravili kurátoři Rado Ištok, Renan Laru-an
a Piotr Sikora spolu s týmem tranzit.cz. Kurátorská skupina dlouhodobě
spolupracovala s osmi umělci a umělkyněmi, kteří pro výstavu vytvořili
nová díla, která budou na výstavě k vidění ve světové premiéře. Bienále
bude probíhat ve třech lokacích: v prostorách Galerie hlavního města
Prahy v Městské knihovně, ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a
v Šalounově ateliéru. Kromě výstavy jej tvoří i živý program: performance,
komentované prohlídky a diskuse. Výstava bude otevřena až do 23. října a
po celou dobu konání je přístupná zdarma. Organizátoři tak chtějí svět
umění zpřístupnit všem. Bienále pořádá tranzit.cz ve spolupráci s Galerií
hlavního města Prahy.
„Ústřední téma výstavy je lidská zranitelnost. Každý člověk má své slabé místo,
své dětské já, vzpomínku na něco bolestného. Někdy takováto zranění vznikají
kvůli nespravedlivému uspořádání naší společnosti. Někdy ti nejzranitelnější
– děti, lidé žijící na okraji společnosti z nejrůznějších důvodů, nemocní,
maminky, které zůstaly samy se svými dětmi, nebo zvířata, ale také věci –
nemají v naší společnosti místo, kde by mohli vyprávět svůj příběh. Tato
výstava by měla být takovým místem,“ říká k projektu programová ředitelka
tranzit.cz Tereza Stejskalová.
Druhý ročník bienále je vyvrcholením dvouletých aktivit organizace tranzit.cz,
která v letošním roce slaví dvacáté výročí působení na mezinárodním poli
současného umění. „Bienále se rodilo během vleklé pandemie, na pozadí války
na Ukrajině a ve stínu ekonomické i klimatické krize. Naše společnost je
kontinuálně traumatizována. Chceme dát prostor k přemýšlení o tom, jak se
s bolestí a nejistotou potýkali jiní,“ říká Veronika Janatková, ředitelka organizace
tranzit.cz. První ročník bienále se uskutečnil v Praze v roce 2020.
Minulost, která nás pronásleduje
„Jak přemýšlet o vztahu násilí a života? Jak můžeme dovolit své zranitelnosti,
aby zranitelnou zůstala? Bienále Ve věci umění 2022 zve k objevování různých
uměleckých pozic, které kladou tyto navzájem propojené otázky skrze vyjádření
různých pocitů, média a další výstupy. Výstava je sborem hlasů, který je někdy
harmonický a jindy kakofonický a který hledá cesty, jimiž je možné zpochybnit
zažité příběhy o zcela soběstačných hrdinských postavách, jež dokážou
vyvinout mimořádné úsilí ke zdolávání nepřízně osudu. Odkud pochází rčení,
že co nás nezabije, to nás – a za jakou cenu – posílí? Umění na této výstavě
oproti tomu vypráví příběhy o zranitelných tělech a neuspokojivých
společenských uspořádáních, jež jsou závislá na jiných a navzájem
neoddělitelných tělech, prostředích a infrastrukturách.
Umělecká díla jsme vybírali s ohledem na skutečnost, že si všichni musíme
hledat své místo v kontextu různých mocenských dynamik a hierarchií. Výstava
začleňuje ‚menšinovou‘ perspektivu dětí, tzv. neprofesionálních umělců a
umělkyň, dospělých dětí a introvertních lidí i ‚neplnohodnotnou‘ zkušenost
chronicky nemocných, předčasně zemřelých a ‚monstrózních lidí‘ jakožto
aktérů, kteří jednají, tvoří a určují významy. Vystavená díla jsou si stejně tak
vědoma, že násilnost současných podmínek je zakořeněna v historických
traumatech a že za každou soudobou krizí, jakými jsou pandemie či válka, tkví
minulost. Někdy – jako na této výstavě – získávají dopady násilí na těla a věci
prostřednictvím umění výmluvnější podobu. I když nás učili, že utrpení nás
posiluje nebo že trauma lze vyléčit, chceme navrhnout alternativní řešení:
pečujme o svá zranitelná místa.“
— kurátoři*rky bienále (Rado Ištok, Renan Laru-an, Piotr Sikora a tranzit.cz)
Nové projekty
Osm nových původních projektů vzniklo přímo pro výstavu na základě úzké a
kontinuální spolupráce mezi kurátory a kurátorkami a přizvanými umělci a
umělkyněmi. Ti na pozvání tranzit.cz absolvovali rezidenční pobyt v Praze,
v jehož rámci připravovali díla související s místním kontextem. Robert Gabris
a Luboš Kotlár společně vytvořili instalaci pro secesní Šalounův ateliér, v níž
otevírají téma cukru jako komodity v kontextu postkoloniálního světa. Video
Aliny Kleytman a Marie Lukáčové zpracovává staročeskou legendu o dívčí
válce – válce mezi muži a ženami. Loutkářka Linh Valerie Pham se ve svém
projektu Hra dobrého občana zamýšlí nad rolí hravosti v každodenním životě.
Pham si do hry vypůjčila „mimolidské“ postavy filipínského spisovatele literatury
pro děti Reneho O. Villanuevy. Poslechová instalace Báry Šimkové vyjadřuje
hněv skrze pohádku. Její hrdinkou je umělčina maminka, která se musí sama
starat o své dítě a čelit nepochopení svého okolí. Umělec Sina Seifee se
v projektu Uklidňující hororové příběhy pro děti i dospělé zaměřil na téma lidové
slovesnosti a démonologie českého i perského kulturního prostředí. Hera
Büyüktaşcıyan ve svém filmu propojuje podzemní svět čističky odpadních vod
v Bubenči, motivy veřejných lázní, věhlasných kachliček vyráběných
v Rakovníku, jakož i sociálněkritické dílo Jana Amose Komenského. Skrze
motivy čistoty a vody film poukazuje na společnou minulost, kterou často máme
tendenci očisťovat od nepříjemných událostí a křivd. Kolektiv Prádelna, který
tvoří ženy se zkušeností se životem na ulici, pro galerii vytvořil místo, kde by se
všichni mohli cítit dobře. Každé úterý odpoledne se v galerii budou jeho členky
scházet a vítáni jsou na těchto setkáních všichni návštěvníci. Tarek Lakhrissi
pro bienále vytvořil sérii futuristických zbraní, symbolicky určených k pomstě a
sebeobraně těch, kteří zakoušejí násilí a nespravedlnost.
„Bienále se letos geograficky zaměřilo na Východ a území za bývalou železnou
oponou. Má to v tuto chvíli mimořádný význam, protože konflikt na Ukrajině
nám bez sentimentu a bez okolků připomíná naši nedávnou historii, kdy jsme
dlouhá léta bojovali o zachování vlastní identity. Jak je patrné z nálad ve
společnosti, stále mezi námi zůstávají některé ,neukončené příběhy‘, a to na
obou pólech uvažování,“ říká k projektu ředitelka Galerie hlavního města Prahy
Magdalena Juříková. Organizace tranzit.cz připravuje bienále v úzké spolupráci
s GHMP, jejíž výstavní sály v Městské knihovně jsou největší lokací výstavy.
Čtyři desítky umělců a umělkyní ve třech lokalitách
Celá výstava je rozprostřena do tří lokací v širším centru Prahy. Kromě klasické
„bílé kostky“ GHMP se díky bienále divákům poprvé otevře areál Všeobecné
fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí. Druhé největší výstavní místo
se nachází ve zdejší prádelně s jedinečným geniem loci. Třetí část výstavy pak
bude probíhat v secesním Šalounově ateliéru na rozmezí Vinohrad a Vršovic.
V rozmanitém souboru instalací, obrazů, soch a objektů se zrcadlí odlišné
přístupy i záběr jednotlivých kurátorů. Koncepce výstavy sleduje několik
tematických vektorů. Hned několik umělců se věnuje vztahu společnosti
k „neakceptovatelným“ emocím a jejich potenciálu v obraně či odporu vůči
útlaku a násilí. Tématem projektu rumunské umělkyně Larisy Crunteanu je
hysterie. Dílo představuje různé ženské literární postavy a klade otázku, jak se
přehnané reakce těchto žen pojí se společenskou nespravedlností, s níž se
musely vyrovnávat. Autodidaktická malířka OMARA – Mara Oláh své obrazy
využívala k tomu, aby se vyrovnala se svými životními traumaty i s těžkostmi,
se kterým se setkávala jako Romka žijící v Maďarsku. Japonský avantgardní
umělec Šúdži Terajama spekuloval o paralelním světě, v němž jsou děti
novými autoritami etické imaginace a dospělí se stávají novou menšinou.
Kontroverzní film Emperor Tomato Ketchup zpodobňuje příběh diktatury dětí
nad dospělými. Některé části filmu zobrazující násilí vyvolávají diskuse i
padesát let od jeho vzniku. Námět odkazuje na moderní historii japonska v
období druhé světové války a tamní poválečnou společenskou situaci.
Další umělci se ve svých dílech zabývají politickými, historickými a
společenskými aspekty materiálního světa. Dvojice Anca Benera a Arnold
Estefan se ve své videoinstalaci zaměřuje na téma těžby diamantů v Namibii
za pomoci lodě postavené v rumunské loděnici a ukazují provázanost
globálních ekonomických systémů založených na vytěžování přírodních zdrojů
a jejich dopad na krajinu. V projektu Plenitelé umělkyně Michal BarOr
vystavuje fotografie „zlodějů“ přistižených při krádeži uměleckých artefaktů.
Fotografie pochází z izraelského archeologického úřadu, kde sloužily jako
důkazní materiál. V kontextu izraerlsko-palestinského konfliktu se tak umělkyně
ptá, jak určujeme, kdo a kým je nazýván plenitelem či zlodějem.
Další výraznou kurátorskou linií je téma historických traumat a křehkosti těch,
kteří jimi prošli. Umělkyně Hanni Kamaly do své kritiky strukturálních
mocenských vztahů vnáší křehkost a příběhy o utrpení připomíná formou
alternativních památníků. Abstraktní sochy evokují příběhy konkrétních lidí, kteří
byli zbaveni důstojnosti či svobody a byli vystaveni různým formám násilí. Ceija
Stojka byla v deseti letech i s rodinou deportována do Osvětimi a dalších
táborů. Pobyt přežila a v 80. letech jako první prolomila mlčení týkající se
romského holocaustu v Rakousku. Koncem 80. let se sama začala učit kreslit a
malovat a toto téma zpracovávat formou obrazů. Podobně jako u Stojky je
východiskem díla Charlotte Salomon rovněž vyrovnání se s tíživou osobní
minulostí – matka, teta i babička malířky spáchaly sebevraždu. V cyklu Život?
Nebo divadlo?, Zpěvohra se mísí intelektuální a populární kultura. Obrazy
obsahují scénáře – ironické texty či vtipné dialogy – a „soundtrack“, který má
dodat vyprávění akustické pozadí. Salomonino dílo ve výstavě rezonuje s hlasy
dalších předčasně zemřelých.
Umělci*kyně a autoři*rky
Hamja Ahsan (UK), Gwendolyn Albert (US / Česká republika), APART
Collective (Slovensko), Michal BarOr (Izrael), Anca Benera & Arnold Estefan
(Rumunsko), Hera Büyüktaşcıyan (Turecko), Larisa Crunțeanu (Rumunsko),
Nolan Oswald Dennis (Jihoafrická republika), Patricia Domínguez (Chile),
Mandy El-Sayegh s Alice Walter a Lily Oakes (UK), Brenda Fajardo (Filipíny),
Florin Flueras (Rumunsko), Ramon Guillermo (Filipíny), Filip Herza (Česká
republika), Jana Horváthová (Česká republika), Robin Hartanto (Indonésie),
Robert Gabris (Rakousko) a Luboš Kotlár (Slovensko) z kolektivu i pack* (dříve
s Cat Jugravu), Brigitta Isabella (Indonésie), Hanni Kamaly (Norsko/Švédsko),
Barbora Kleinhamplová (Česká republika), Alina Kleytman (Ukrajina) a Marie
Lukáčová (Česká republika), Jacques de Koning (Nizozemsko), Jana
Krejcarová-Černá (†) (Česká republika), Tarek Lakhrissi (Francie), Renz Lee (†)
(Filipíny), Dorota Jagoda Michalska (Polsko), Candice Lin (US), Fathia Mohidin
& Adele Marcia Kosman (Švédsko), OMARA – Mara Oláh (†) (Maďarsko), Linh
Valerie Pham (Vietnam) s Ha Thuy Hang a postavami Reneho O. Villanuevy,
Alina Popa (†) s Florinem Fluerasem (Romania), Pižmo (Česká republika),
Kolektiv Prádelna (Česká republika), Ábel Ravasz (Slovensko), Anna
Remešová (Česká republika), Vincent Rumahloine (Indonésie), Charlotte
Salomon (†) (Německo), Rudolf Samohejl (Česká republika), Františka
Schormová (Česká republika), Sina Seifee (Německo/Íran), Jana Shostak
(Polsko/Bělorusko), Sráč Sam (Česká republika), Ceija Stojka (†) (Rakousko),
Bára Šimková (Česká republika), Olúfẹ́mi O. Táíwò (US), Šúdži Terajama (†)
s Tecuja Čiba a artefakty Ashita no Joe (Japonsko), Marie Tučková (Česká
republika), Rene O. Villanueva (†) s Jo Atienza (Filipíny), Lenka Vítková (Česká
republika), Zai Xu (Česká republika)
Kurátoři*rky
Výstavu kolektivně připravili kurátoři a kurátorky Rado Ištok, Renan Laru-an,
Piotr Sikora a kolektiv tranzit.cz. Rado Ištok (* 1989) je kurátor, publicista a
editor. Mezi jeho nedávné výstavy patří Ala Younis: High Dam: Modern Pyramid
(2020, galerie VI PER v Praze), The Spectral Forest (2020, Nidos Meno
Kolonija / Nida Art Colony, Litva). V červnu 2022 se stal kurátorem Sbírky
moderního a současného umění Národní galerie Praha. Renan Laru-an
(*1989) je výzkumník a kurátor. Spolukurátoroval řadu festivalů a výstav, včetně
šestého ročníku Singapore Biennale: Every Step in the Right Direction (2019),
A Tripoli Agreement (2018, Sharjah Art Foundation, Sharjah), osmého ročníku
indonéského festivalu mediálního umění OK. Video (2017, Jakarta) a prvního
ročníku Lucan Assembly: PAMUMUHUNAN (Waiting for Capital) (2015,
provincie Quezon). Piotr Sikora (* 1986) je kritik a kurátor současného umění.
Působí jako kurátor rezidenčního programu AiR MeetFactory. Na jeho půdě
inicioval společně s Luciou Kvočákovou vznik programu The New Dictionary of
Old Ideas. V Praze také přednáší na Anglo-American University. Organizace
tranzit.cz je iniciativa v oblasti současného umění. Za dobu své existence
inicioval tranzit.cz řadu mezinárodních výstav a projektů, např. Monument
transformace 1989–2009 (různá místa); Manifesta 8 (2010, Murcia), Report on
the Construction of a Spaceship Module, (2014, New York City) a mnoho
dalších. Programovou ředitelkou tranzit.cz je Tereza Stejskalová (* 1981),
kurátorka a teoretička zabývající se (post) socialistickou vizuální kulturou
z feministické a postkoloniální perspektivy.
Živý program
Zahajovací týden
Slavnostní zahájení Bienále Ve věci umění 2022 proběhne ve středu
20. července 2022 od 18.00 v prostorách Galerie hlavního města Prahy
v Městské knihovně. V rámci vernisáže proběhne performance Florina Fluerase
Nezážitky a setkání kolektivu Prádelna s názvem Co chceme, aby bylo v galerii
pro všechny lidi bez rozdílu. Od 22.00 následuje zahajovací večírek v prostoru
Bike Jesus na ostrově Štvanice, kde vystoupí DJ zey. Ve čtvrtek 21. července
od 16.30 představí návštěvníkům výstavy v GHMP umělkyně Linh Valerie
Pham svůj projekt Hra dobrého občana. Následně od 18.00 proběhne oficiální
zahájení druhé části výstavy v prostoru Všeobecné fakultní nemocnice.
Program pokračuje v nedalekém Centru architektury a městského plánování,
kde proběhne diskuse kurátorů a umělců bienále s názvem Pozdravy z ruin a
performance Nolana Oswalda Dennise a Zeynaba Gueye Guide Songs for Mud.
V pátek 22. července od 16.00 proběhne v GHMP třetí performance Florina
Fluerase Odesnění. Následně večer od 18.00 proběhne vernisáž instalace
Roberta Gabrise a Luboše Kotlára v Šalounově ateliéru. Celý program je
uveden na stránkách www.matterof.art/cz/2022/program.
20. 7. 2022, 18.00, Slavnostní zahájení a vernisáž | Galerie hl. m. Prahy (GHMP)
(CZ + EN)
20. 7. 2022, 19.00, kolektiv Prádelna: Co chceme, aby bylo v galerii pro všechny lidi
bez rozdílu | GHMP (CZ)
20. 7. 2022, 18.00–21.00: Florin Flueras: Nezážitky, performance | GHMP
20. 7. 2022, 22.00 Opening party: DJ zey, Bike Jesus (ostrov Štvanice)
21. 7. 2022, 16.00, Florin Flueras: Nezážitky, performance | GHMP
21. 7. 2022, 16.30, Linh Valerie Pham: Hra dobrého občana, performance | GHMP
21. 7. 2022, 18.00, Vernisáž #2, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
(Nemocnice)
21. 7. 2022, 18.30, kurátorská komentovaná prohlídka v angličtině | Nemocnice
21. 7. 2022, 19.00, Pozdravy z ruin; rozhovory s umělci | CAMP
21. 7. 2022, 20.30, Nolan Oswald Dennis + Zeynab Gueye: Guide Songs for Mud,
performance | CAMP
22. 7. 2022, 16.00, Florin Flueras: Odesnění; performance | GHMP
22. 7. 2022, 18.00, Vernisáž #3, Šalounův ateliér (Šaloun)
23. 7. 2022, 13.00–18.00, Identita v objektu, workshop | Edukační centrum GHMP
v Colloredo-Mansfeldském paláci
23. 7. 2022, 15.00, Florin Flueras: Odesnění, performance | GHMP
23. 7. 2022, 16.00, Florin Flueras: Nezážitky; performance | GHMP
26. 7. 2022, 15.00–18.00: kolektiv Prádelna: Co chceme, aby bylo v galerii pro všechny
lidi bez rozdílu, setkání | GHMP
26. 7. 2022, 18.00–19.30: kurátorská komentovaná prohlídka v angličtině | GHMP
28. 7. 2022, 18.00–19.30: kurátorská komentovaná prohlídka v angličtině | Nemocnice
Setkání s kolektivem Prádelna
Co chceme, aby bylo v galerii pro všechny lidi bez rozdílu je veřejné setkání
s kolektivem Prádelna, které probíhá každé úterý v rámci výstavy bienále
v prostorách GHMP v Městské knihovně, vždy od 15.00 do 18.00, a to po celou
dobu trvání výstavy.
Komentované prohlídky
Komentované prohlídky se členy a členkami kurátorské skupiny (Rado Ištok,
Renan Laru-an, Piotr Sikora, Tereza Stejskalová) budou probíhat v českém
i anglickém jazyce. Aktuální informace k prohlídkám návštěvníci naleznou na
webu www.matterof.art v sekci Program
21. 7. 2022, 18.30, kurátorská komentovaná prohlídka v angličtině | Nemocnice
26. 7. 2022, 18.00, kurátorská komentovaná prohlídka v angličtině | GHMP
28. 7. 2022, 18.00, kurátorská komentovaná prohlídka v angličtině | Nemocnice
18. 8. 2022, 18.00, kurátorská komentovaná prohlídka v češtině | Nemocnice
9. 9. 2022, 18.00, kurátorská komentovaná prohlídka v češtině | Nemocnice
10. 9. 2022, 14.00, kurátorská komentovaná prohlídka v angličtině | GHMP
10. 9. 2022, 16.30, kurátorská komentovaná prohlídka v angličtině Nemocnice
15. 9. 2022, 18.00, kurátorská komentovaná prohlídka v češtině | GHMP
13.10. 2022, 18.00, kurátorská komentovaná prohlídka v češtině | Nemocnice
18.10. 2022, 18.00, kurátorská komentovaná prohlídka v češtině | GHMP
Prague Art Week
Bienále je součástí programu nového pražského týdne umění Prague Art Week,
který bude probíhat od 9. do 16. září. Podzimní program rovněž zahrne diskuse
o ruské invazi na Ukrajině z feministické perspektivy, debatu o otázkách
dekolonizace v českém umění a promítání videoartu ukrajinských umělců.
Program připravujeme ve spolupráci s Aliancí východoevropských bienále
(EEBA) a Kyjevským bienále / Visual Culture Research Center. Detaily k tomuto
programu budou upřesněny v září 2022.
Edukační program a tvůrčí dílny
Edukační oddělení Galerie hlavního města Prahy také nabízí kreativní dílny pro
návštěvníky různých věkových skupin (rodiče s nejmenšími dětmi, školáky,
seniory), program připravuje také pro ukrajinské rodiny.
Sobotní výtvarné workshopy
Místa: Městská knihovna, 2. patro (MK); Edukační centrum GHMP
v Colloredo-Mansfeldském paláci (EC)
so 23. 7. 2022, 13.00–18.00, Identita v objektu, MK
so 20. 8. 2022, 13.00–18.00, Workshop s umělkyněmi s Bárou Šimkovou
a Johanou Novotnou, EC
so 15. 10. 2022, 13.00–18.00, Experimentální autoportrét, EC
so 22. 10. 2022, 13.00–18.00, Workshop s umělkyní Barborou
Kleinhamplovou, EC
Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory
Místo: Edukační centrum GHMP v Colloredo-Mansfeldském paláci
ne 25. 9. 2022, 10.00–13.00, Autoportrét I
ne 25. 9. 2022, 15.00–18.00, Autoportrét II
čt 6. 10. 2022, 15.00–18.00, Akvarel a kvaš I
pá 7. 10. 2022, 15.00–18.00, Akvarel a kvaš II
ne 9. 10. 2022, 10.00–13.00, Figurální plastika I
ne 9. 10. 2022, 15.00–18.00, Figurální plastika II
pá 14. 10. 2022, 15.00–18.00, Kniha jako objekt I
ne 16. 10. 2022, 10.00–13.00, Kniha jako objekt II
ne 16. 10. 2022, 15.00–18.00, Kniha jako objekt III
pá 21. 10. 2022, 15.00–18.00, Malba: znakovost a abstrakce I
ne 23. 10. 2022, 10.00–13.00, Malba: znakovost a abstrakce II
ne 23. 10. 2022, 15.00–18.00, Malba: znakovost a abstrakce III
Workshopy pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené
Místa: Městská knihovna, 2. patro (MK); Edukační centrum GHMP
v Colloredo-Mansfeldském paláci (EC)
út 20. 9. 2022, 10.00–14.00, Identita a experiment I, MK + EC
út 20. 9. 2022, 15.00–18.00, Identita a experiment II, MK + EC
út 27. 9. 2022, 10.00–14.00, Autoportrét I, EC
út 27. 9. 2022, 15.00–18.00, Autoportrét II, EC
út 18. 10. 2022, 10.00–14.00, Lineární kresba I, MK + EC
út 18. 10. 2022, 15.00–18.00, Lineární kresba II, MK + EC
út 25. 10. 2022, 10.00–14.00, Socha a objekt I, EC
út 25. 10. 2022, 15.00–18.00, Socha a objekt II, EC
Bienále Ve věci umění
21. července – 23. října 2022
Praha, Česká republika
Kurátorují:
Rado Ištok, Renan Laru-an, Piotr Sikora, tranzit.cz
Místa konání:
GHMP / Městská knihovna, 2. patro
Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Karlovo náměstí 502/40, 128 00 Praha 2
Šalounův ateliér
Slovenská 2499/4, 101 00 Praha 2
Otevírací doby jednotlivých míst najdete na www.matterof.art/cz/mista-konani
O organizaci tranzit.cz
Organizace tranzit.cz je iniciativa pro současné umění a člen sítě tranzit.org.
Kromě publikační činnosti se věnuje pořádání výstav, uměleckých rezidencí,
diskusí a konferencí a podporuje vznik nových uměleckých projektů. Své
aktivity rozvíjí na rámci ČR (Praha, severní Čechy) i v zahraničí. Jedním
z témat, jimž se tranzit.cz dlouhodobě věnuje, je dostupnost kultury, jejíž
zachování je jednou z podmínek pro rozvoj občanské společnosti. Pomáhá též
rozvíjet aktivity umělců, kolektivů a organizací, kteří usilují o zpřístupnění kultury
divákům a aktivním účastníkům z různých komunit, kteří si kulturní vyžití nebo
vlastní tvorbu nemohou dovolit – ať už důvodu časových, nebo hmotných limitů
(např. rodiče malých dětí). Od roku 2007 do roku 2017 byl tranzit.cz součástí
projektu pražské galerie tranzitdisplay, v roce 2017 inicioval vznik kodexu
Feministické (umělecké) instituce a v roce 2020 uspořádal v Praze první ročník
bienále Ve věci umění / Matter of Art. Je také zakládajícím členem East Europe
Biennial Alliance. Tranzit.cz publikoval monografie klíčových postav
konceptuálního a performančního umění 60. až 90. let 20. století, v edici
Navigace čtenářům představuje původní autorské texty a eseje vytvořené
především umělci (jako např. Pavel Humhal, Jiří David), a také české překlady
textů z oblasti kritické teorie, filozofie a umění (mj. Frantz Fanon, Bruno Latour,
Marcel Duchamp, Didier Eribon, Chris Kraus, Hakim Bey, John Cage, David
Graeber, Carla Lonzi, Nicolas Bourriaud ad.).
O Galerii hlavního města Prahy
Galerie hlavního města Prahy je příspěvková organizace zřizovaná Magistrátem
hlavního města Prahy. Vznikla v roce 1963 jako součást sítě krajských galerií.
Ve své výstavní činnosti se zaměřuje zejména na moderní a současné umění,
zároveň má na starost také pražské památníky, sochy a kašny. Spravuje dnes
na 16 000 sbírkových předmětů z 19. až 21. století. Kromě výstav pořádá
GHMP komentované prohlídky, workshopy, debaty a další kulturní akce a
věnuje se publikační činnosti včetně vydávání vlastního čtvrtletníku Qartal.
Městská knihovna na Mariánském náměstí byla postavena v letech 1925–1928
podle projektu architekta Františka Roitha, žáka profesora vídeňské akademie
Otty Wagnera. Budova byla koncipována jako kulturní instituce s širokými
možnostmi využití včetně výstavních, přednáškových a koncertních sálů.
Rozsáhlé výstavní prostory ve 2. patře získala Galerie hlavního města Prahy
v roce 1992. Po jejich rekonstrukci zde pořádá reprezentativní výstavy.
Přílohy ke stažení
Presskit s fotografiemi v tiskové kvalitě
Odkazy:
www.matterof.art
www.instagram.com/biennale.matterof.art
www.facebook.com/biennale.matterof.art
www.twitter.com/matter_of_art
Pořadatel:
tranzit.cz
Ve spolupráci s:
Galerie hlavního města Prahy
Hlavní partner:
Nadace ERSTE
Za podpory:
Fondy EHP, Hlavní město Praha, Ministerstvo Kultury České republiky, Státní
fond kultury České republiky, Visegrad Fund, EUNIC Global, Goethe-Institut
Česká republika, Česká centra, Francouzský institut v Praze, Městská část
Praha 1, Městská část Praha 10
Partneři:
Akademie výtvarných umění v Praze, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,
Joinmusic, Prague Art Week, Fotograf Festival
Poděkování:
Fait Gallery, Anca Poterasu Gallery, François Ghebaly Gallery, Christophe
Gaillard Gallery, Foundation Kai Dikhas, Collection Kai Dikhas Berlin,
Longtermhandstand, Everybody Needs Art, Kodansha Publishing House, The
Literary Estate of Rene O. Villanueva, Jewish Museum Amsterdam, Charlotte
Salomon Foundation, United Nations Audiovisual Library
Mediální partneři:
A2, Deník Alarm, ART ANTIQUES, Arts of the Working Class, Artyčok.tv, Artalk,
ArtMap, Blok, Deník N, East Topics, FlashArt CZ/SK, Fotograf Magazine,
Kapitál, Szum
Bienále Ve věci umění je zakládajícím členem Aliance východoevropských
bienále (EEBA). Hlavním partnerem tranzit.cz je nadace ERSTE. Bienále je
součástí projektu tranzit.cz / bienále Ve věci umění „Centrum a periferie:
Kulturní pouště ve východní Evropě“, který je podpořen grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska z Fondů EHP v programu Kultura. Bienále pořádá
tranzit.cz ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy a koná se pod záštitou Ministra
kultury Martina Baxy a radní hl. m. Prahy Hany Třeštíkové.
Kontakt pro média:
Max Dvořák
+420606381616
press@matterof.ar